Service & garantie

Bij Sleepwell.nl gelden uitstekende omruil- en/of instelgaranties. Alle algemene garantiebepalingen, voorwaarden en de voorwaarden volgens het CBW, kun je hier vinden. Garanties op producten verschillen per leverancier/merk.

Onze garantiebepalingen

De bepalingen gelden uitsluitend indien gesproken kan worden van normaal gebruik. De garantie is alleen van toepassing indien je de producten bij een erkend Sleepwell.nl verkooppunt heeft gekocht. De rechten waarop de koper als gevolg van de garantie aanspraak kan maken, komen de koper – indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem/haar toekent.

Onze voorwaarden

 • Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Sleepwell.nl garantievoorwaarden of zal een andere passende oplossing worden geboden.
 • Indien een defect niet hersteld kan worden, wordt het product vervangen door hetzelfde of door een gelijkwaardig product, of kan een passende vergoeding worden aangeboden. Uitsluitend Sleepwell.nl bepaalt of een fout worden hersteld door vervanging, reparatie of vergoeding.
 • Productcombinaties met niet-Sleepwell.nl producten kunnen, afhankelijk van de aard van de klacht, tot afwijzing of beperking van de garantieaanspraak leiden. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de originele factuur.
 • Alleen de oorspronkelijke koper kan gebruik maken van het recht op garantie. De aanmelding dient te geschieden bij een Sleepwell.nl verkooppunt bij wie het product oorspronkelijk is aangeschaft (ook indien de koper inmiddels naar een ander land is verhuisd). Indien het oorspronkelijke verkooppunt geen Sleepwell.nl meer is, wordt de garantie overgenomen door de dichtstbijzijnde Sleepwell.nl vestiging.
 • Indien je van mening bent dat de garantie van toepassing is, neem dan altijd direct contact op met jouw Sleepwell.nl verkooppunt. Vergeet niet jouw aankoopfactuur bij het garantiebewijs te bewaren. De aanvang van de garantietermijn is de datum op de door de adviseur uitgeschreven factuur. De koper is verantwoordelijk voor de transport- en montagekosten. Door een beroep te doen op de garantie wordt de lopende garantieperiode niet onderbroken en begint er ook geen nieuwe garantieperiode.

Sleepwell.nl aangesloten bij CBW

Sleepwell.nl is aangesloten bij het CBW (Centrale Brancheorganisatie Wonen). Sleepwell.nl hanteert de algemene voorwaarden volgens CBW (regels over (aan)betalen, annulering, levertijd, levering, vervoer en garantie) plus onderstaande drie garanties:

 • Drie jaar productgarantie
  CBW-erkende winkels bieden een extra goede productgarantie
 • Aanbetalingsgarantie
  Jouw aanbetaling is gegarandeerd
 • Onpartijdige klachtafhandeling
  Mocht je een klacht hebben, dan is er de onafhankelijke Geschillencommissie Wonen